Telefon: 0722 586 347
Tel/Fax: 021 3153700

Hotararea 728 / 19.10.1994

 EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 325 din 24 noiembrie 1994

    Guvernul Romaniei hotaraste:

 

    ART. 1

    Se aproba Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii, prevazut in anexa la prezenta hotarire.

    ART. 2

    Prezenta hotarire intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

    Dispozitiile contrare prevederilor prezentei hotariri nu se aplica.

 

    ANEXA 1 REGULAMENT privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii

 

    CAP. 1    Prevederi generale

    ART. 1

    Certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii constituie o componenta a sistemului calitatii in acest domeniu, instituit prin lege, prin care se demonstreaza ca produsele respective prezinta caracteristici de calitate controlate, conforme cu specificatiile tehnice, care sa permita aprecierea aptitudinii lor la utilizare si sa garanteze, cu o probabilitate acceptabila, ca prin folosirea acestor produse se pot realiza exigentele esentiale prescrise pentru constructiile respective.

    ART. 2

    Certificarea de conformitate a calitatii constituie o obligatie a producatorilor ori a furnizorilor pentru produsele folosite in constructii, livrate spre a fi utilizate la:

    - constructiile din categoria de importanta exceptionala sau deosebita, definite conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 261/1994;

    - lucrarile publice finantate din bugetul de stat sau din bugetele locale si din credite garantate de stat;

    - lucrarile la care utilizarea produselor conditioneaza realizarea exigentelor esentiale, indiferent de categoria de importanta a acestora, de provenienta fondurilor de investitii aferente sau de natura proprietatii asupra constructiilor respective.

    In cazurile mentionate mai sus, se interzice folosirea produselor fara certificarea de conformitate a calitatii acestora.

    ART. 3

    Prezentul regulament*) stabileste cadrul normativ general, principalele elemente de continut, metodologice si de organizare, ale actiunii de certificare de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii.

    ART. 4

    Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor agentilor economici care fabrica, furnizeaza sau utilizeaza produse de constructii, materiale si elemente de constructii si instalatii, echipamente, provenite din productia interna sau din import.

    Prevederile se refera la toate produsele identificate prin documente, atit cele traditionale care fac obiectul unor standarde, cit si cele noi, utilizate pe baza unor agremente tehnice, folosite in lucrarile de constructii noi, cit si la produsele folosite in timpul perioadei de exploatare a constructiilor existente care fac parte din categoriile mentionate la art. 2, cum sint lucrari de reparatii, consolidari, modernizari, transformari sau extinderi.

    ART. 5

    Modalitatea si conditiile certificarii de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii se stabilesc in contractele care se incheie intre furnizori, fabricanti si utilizatori.

Definitiile principalilor termeni sint prezentate in anexa nr. 1 la prezentul regulament.

 

    CAP. 2     Elemente principale de continut ale certificarii de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii

  

ART. 6

    Actiunea certificarii de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii se face de catre organismul de certificare si cuprinde urmatoarele elemente principale:

    a) analiza produselor supuse certificarii sub aspectul definirii lor complete in ceea ce priveste structura, compozitia, forma, alcatuirea si toate caracteristicile de calitate exprimate, pe cit posibil, in termeni de performanta, in raport cu prevederile din reglementarile ce se cer a fi confirmate sau din specificatiile tehnice invocate de producator;

    b) examinarea, la cerere, a unitatii producatoare sau furnizoare in ceea ce priveste implementarea unui sistem propriu de control al productiei care ii permite sa se asigure ca productia este conforma cu specificatiile tehnice si evaluarea producatorului in conformitate cu SR ISO 10011/1993;

    c) efectuarea operatiunilor de incercare, control, inspectie, supraveghere etc., aferente metodelor de control al conformitatii din cadrul sistemului de certificare stabilit, pe baza procedurilor adoptate;

    d) confirmarea modului, a conditiilor si a domeniului de folosire a produselor certificate, pentru a se putea face aprecierea aptitudinii de utilizare in constructii a acestor produse;

    e) elaborarea documentelor de certificare, corespunzatoare sistemului de certificare adoptat.

    ART. 7

    In cadrul certificarii de conformitate a calitatii produselor pentru constructii se utilizeaza metodele de control al conformitatii - incercari de produse si controale ale calitatii productiei - si se aplica sistemele de certificare cu documentele aferente prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul regulament.

    ART. 8

    Aplicarea sistemelor certificarii de conformitate a calitatii produselor si a metodelor de control aferente, indicate in anexa nr. 2, se face in mod diferentiat, pe baza unor proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, tinind seama de prevederile art. 2 din prezentul regulament si in functie de:

    a) importanta rolului produselor in realizarea exigentelor esentiale si mai ales al celor care au legatura cu siguranta in exploatare, sanatatea oamenilor si protectia mediului;

    b) natura produselor;

    c) incidenta pe care variabilitatea caracteristicilor produselor o poate avea asupra capacitatii acestora de a indeplini functiile pentru care sint destinate;

    d) probabilitatea aparitiei defectelor de fabricare a produselor.

    In fiecare caz se va alege sistemul si procedura cele mai putin costisitoare, compatibile cu exigentele esentiale privind siguranta in exploatare, sanatatea oamenilor si protectia mediului.

    Pentru produsele din import folosite in constructii, care au marca CE si care au obtinut agrement tehnic, conform reglementarilor in vigoare, pentru a fi folosite la lucrarile de constructii din Romania, se vor aplica cele mai simple sisteme si proceduri de certificare, stabilite de organismele de certificare acreditate, compatibile cu domeniile de utilizare specificate la art. 2 si cu conditiile de aplicare prevazute de prezentul regulament.

    ART. 9

    Sistemele de certificare de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii, aplicate pe baza prevederilor prezentului regulament, confera producatorilor sau furnizorilor acestor produse dreptul de a aplica o marca de conformitate potrivit modalitatilor prevazute in anexa nr. 2 la regulament.

    Marca de conformitate aplicata de producator sau de furnizor, conform prezentului regulament, atesta ca produsele respective sint conforme cu specificatiile tehnice din documentele normative in vigoare, care pot fi standarde, agremente tehnice sau alte documente, si ca sint apte pentru utilizare in constructii, prezentind caracteristici care fac ca lucrarile la care sint utilizate sa satisfaca exigentele esentiale.

    Dreptul de utilizare a marcii de conformitate se acorda de catre un organism de certificare acreditat, pe o perioada limitata, stabilita de organismul respectiv si poate fi reinnoit in conformitate cu procedurile de aplicare a sistemelor de certificare.

    ART. 10

    In cazul unor produse care au o slaba incidenta asupra realizarii exigentelor esentiale in constructii si care sint utilizate la constructii de importanta normala sau redusa, definite conform Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, se va adopta procedura cea mai simpla de certificare, constind dintr-o simpla declaratie a fabricantului sau a furnizorului, similara cu varianta B3 din anexa nr. 2.

    Lista produselor cu o slaba incidenta asupra realizarii exigentelor esentiale in constructii se stabileste, se publica in materiale de specialitate si se actualizeaza periodic de catre Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

    ART. 11

    Organismele de certificare care efectueaza certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii trebuie sa indeplineasca criteriile generale specificate in SR EN 45011/1993 si sa fie acreditate de comun acord de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Ministerul Industriilor si Institutul Roman de Standardizare.

    ART. 12

    Organismele de certificare pot efectua, pe baza de contract, toate activitatile aferente certificarii propriu-zise, prin incercari si inspectii sau pot solicita efectuarea unora dintre aceste activitati, in numele lor, de catre alte organisme externe producatorului - laboratoare de incercari, organisme de inspectie - in conditiile respectarii prevederilor pct. 11 din SR EN 45011/1993.

    ART. 13

    Rezultatele certificarii de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii se consemneaza in documentele corespunzatoare sistemelor de certificare adoptate, prevazute in anexa nr. 2 la prezentul regulament.

 

    CAP. 3    Organizarea actiunii de certificare de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii

 

    ART. 14

    Actiunea de certificare de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii trebuie sa fie precedata de urmatoarele activitati si operatiuni pregatitoare:

    a) solicitarea certificarii din partea producatorului sau a furnizorului;

    b) obtinerea de la producator sau furnizor a tuturor datelor si informatiilor necesare, referitoare la produsele pentru care s-a solicitat certificarea de conformitate, cum sint: date de identificare, caracteristici, domeniu de utilizare etc.;

    c) identificarea produselor supuse certificarii de conformitate sub aspectul caracteristicilor de calitate si al rolului acestor produse in influentarea exigentelor esentiale ale lucrarilor in care se incorporeaza, conform specificatiilor tehnice (standarde sau agremente tehnice);

    d) alegerea metodelor de control al conformitatii, al sistemelor si procedurilor de certificare;

    e) stabilirea programului de catre partile contractante pentru desfasurarea actiunii de certificare.

    ART. 15

    Desfasurarea completa a programului de certificare de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii cuprinde urmatoarele faze principale:

    a) activitatile pregatitoare prevazute la art. 14;

    b) examinarea unitatii producatoare de catre organismul de certificare, sub aspectul existentei sistemului propriu de conducere si asigurare a calitatii;

    c) documentarea preliminara privind certificarea de conformitate prin evaluarea caracteristicilor de calitate ale produselor supuse certificarii; verificarea adecvarii metodelor de control si sistemelor de certificare de conformitate selectate, corespunzatoare rolului produselor in satisfacerea exigentelor esentiale prescrise;

    d) instruirea personalului privind certificarea de conformitate prin efectuarea activitatilor de control, incercare, verificare etc., aferente metodelor si procedurilor adoptate;

    e) eliberarea documentelor de certificare (certificat sau declaratie) de conformitate;

    f) repetarea operatiunilor de control, verificare si incercare, in cadrul supravegherii in timp.

    Toate aceste activitati se efectueaza pe baza de proceduri scrise si aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.

 

    CAP. 4    Obligatii si raspunderi

    ART. 16

    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are urmatoarele atributii si obligatii:

    a) acreditarea, impreuna cu Institutul Roman de Standardizare si cu Ministerul Industriilor, a unor agenti economici, persoane juridice, ca organisme independente de certificare, pentru efectuarea activitatilor din cadrul actiunii de certificare de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii, conform prevederilor art. 11 din prezentul regulament;

    b) aprobarea procedurilor si instructiunilor tehnice pentru aplicarea sistemelor de certificare de conformitate.

    Pentru procedurile si instructiunile tehnice cu caracter normativ, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va solicita avizul ministerelor de resort;

    c) publicarea in materiale de specialitate a listelor organismelor de certificare pentru produsele folosite in constructii, acreditate, si a celor carora li s-a retras acreditarea;

    d) publicarea si actualizarea periodica a listelor produselor folosite in constructii, cuprinzind:

    - lista produselor folosite in constructii, care au obtinut sau carora li s-a suspendat sau anulat certificarea de conformitate, respectiv dreptul la marca de certificare;

    - lista produselor cu slaba incidenta asupra exigentelor esentiale.

    ART. 17

    Producatorii si furnizorii de produse folosite in constructii - materiale, elemente si echipamente de constructie si instalatii - au urmatoarele obligatii si raspunderi:

    a) sa solicite organismelor de certificare acreditate efectuarea certificarii de conformitate pentru produsele folosite in constructii, fabricate si livrate, care intra sub incidenta prevederilor prezentului regulament;

    b) sa furnizeze organismelor de certificare acreditate toate datele si informatiile necesare, privitoare la unitatile producatoare si la produsele pentru care au solicitat certificarea de conformitate (date de identificare, descriere, caracteristici, domeniu si conditii de utilizare etc.);

    c) sa faciliteze si sa asigure organismelor de certificare acreditate conditiile necesare pentru desfasurarea tuturor activitatilor legate de actiunea de certificare de conformitate, si anume:

    - examinarea unitatii producatoare sub aspectul existentei sistemului propriu de conducere si asigurare a calitatii;

    - identificarea produselor supuse certificarii de conformitate sub aspectul caracteristicilor de performanta;

    - efectuarea operatiunilor de control, verificare, incercare si supraveghere in timp, aferente produselor supuse certificarii de conformitate;

    d) sa efectueze toate operatiunile de control si incercare a produselor supuse certificarii de conformitate, ce le revin conform sistemelor de certificare adoptate si prevederilor din prezentul regulament;

    e) sa emita declaratia de conformitate pentru produsele livrate, corespunzatoare domeniului de utilizare si conditiilor prevazute de prezentul regulament, asigurind competenta tehnica si probitatea profesionala ale personalului propriu implicat in operatiunile aferente certificarii de conformitate prin sistemul declaratiei proprii;

    f) sa raspunda solidar cu executantii lucrarilor de constructii, conform legii, pentru viciile ascunse ale acestor lucrari, cauzate de calitatea necorespunzatoare a produselor folosite in constructii, furnizate si puse in lucrare cu respectarea indicatiilor si conditiilor speciale stabilite de fabricanti sau de furnizori.

    ART. 18

    Investitorii, proiectantii, executantii de lucrari de constructii, proprietarii sau utilizatorii, dupa caz, au urmatoarele obligatii si raspunderi:

    a) sa ceara si sa utilizeze, la executarea lucrarilor de constructii specificate la art. 2 din prezentul regulament, numai produsele pentru care exista certificare de conformitate conform prevederilor acestui regulament;

    b) sa prevada, in contractele incheiate cu producatorii sau furnizorii de produse folosite in constructii sau cu alti agenti economici implicati, clauzele referitoare la obligativitatea efectuarii certificarii de conformitate a calitatii produselor, potrivit prevederilor prezentului regulament sau a cerintelor speciale impuse de specificatiile tehnice aplicabile constructiilor in cauza.

    ART. 19

    Organismele de certificare acreditate, independente, implicate in actiunea de certificare de conformitate a calitatii folosite in constructii, au urmatoarele obligatii si raspunderi:

    a) sa indeplineasca conditiile minimale specificate la art. 11 si 12 ale prezentului regulament;

    b) sa pastreze confidentialitatea asupra tehnologiilor si secretelor de fabricatie ale agentilor economici supusi procedurilor de acreditare si certificare;

    c) sa comunice semestrial la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului lista produselor folosite in constructii pentru care au eliberat sau carora le-au suspendat sau anulat certificatul de conformitate.

    CAP. 5     Dispozitii finale

 

    ART. 20

    Urmarirea aplicarii si controlul respectarii prevederilor prezentului regulament, de catre unitatile implicate, se fac de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin Inspectia de stat pentru calitatea constructiilor, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului.

    ART. 21

    Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage raspunderi si sanctiuni contraventionale si/sau penale, conform legilor in vigoare.

    ART. 22

    Finantarea activitatilor de certificare de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii se face din fondurile de productie ale unitatilor producatoare si/sau furnizoare interesate.

    ART. 23

    Pina la infiintarea, organizarea si autorizarea de organisme independente pentru efectuarea activitatilor legate de actiunea de certificare de conformitate a calitatii produselor pentru constructii, pe baza prevederilor prezentului regulament, se investesc cu atributiile aferente acestei actiuni, potrivit profilului, urmatoarele unitati:

    - Institutul de Cercetare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC si filialele sale din Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara;

    - Societatea Comerciala "Laboratorul Central Bucuresti" - S.A.;

    - Societatea Comerciala "Institutul de Cercetare, Proiectare si Productie Experimentala pentru Constructii si Materiale de Constructii - PROCEMA" - S.A.;

    - Societatea Comerciala Institutul National Ciment - CEPROCIM - S.A.;

    - Institutul National al Lemnului - I.N.L. - S.A.;

    - Institutul de Proiectare pentru Automatizari - I.P.A. - S.A.;

    - Institutul de Cercetare si Proiectare Electrotehnica - I.C.P.E. - S.A.;

    - Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A.;

    - Registrul Feroviar Roman - REFER - R.A. Incercarile necesare in cadrul actiunii de certificare de conformitate a calitatii pot fi efectuate, pina la organizarea unei retele de laboratoare acreditate in constructii, si de catre laboratoare independente autorizate conform Regulamentului privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 393/1994, care au in profil incercari de certificare.

    ART. 24

    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

 

  ANEXA 1 la regulament

 

DEFINITIILE principalilor termeni folositi in domeniul certificarii de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii

 

    1. Atestare (certificare) de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii: procedura de atestare prin care o terta parte confirma in scris ca produsele prezinta caracteristici de calitate controlate si conforme cu prevederile sau exigentele unor specificatii tehnice.

    2. Certificat de conformitate: document eliberat de un organism independent autorizat sau agreat, ca terta parte, in conformitate cu regulile unui sistem de certificare care indica, cu un nivel suficient de incredere, ca un produs, identificat in mod adecvat, prezinta caracteristici de calitate si este conform cu specificatiile stabilite printr-un document normativ .

    3. Declaratie de conformitate: procedura si document eliberat de un producator sau furnizor, conform regulilor unui sistem de certificare care indica, cu un nivel suficient de incredere, ca un produs prezinta caracteristici de calitate controlate, conform cu specificatiile stabilite prin documente normative.

    4. Marca de conformitate: marca aplicata sau emisa pe baza regulilor unui sistem de certificare, indicind, cu un nivel adecvat de incredere, ca produsul vizat prezinta caracteristici de calitate controlate si conforme cu prevederile sau exigentele unor documente normative - standarde, agremente tehnice sau alte documente.

    5. Organism de certificare: organism independent, public sau privat, care poseda competenta si abilitarea sau acreditarea necesara pentru certificarea de conformitate in cadrul unui sistem de certificare a calitatii produselor.

    6. Organism de inspectie sau control pentru certificare: organism care efectueaza activitati sau operatiuni de inspectie si control pentru un organism de certificare.

    7. Produs pentru constructie: orice produs fabricat in vederea incorporarii, asamblarii, utilizarii sau montarii, in mod durabil intr-o constructie, cladire sau lucrare inginereasca.

    8. Sistem de certificare de conformitate: sistem avind propriile sale reguli de procedura si conducere, destinat sa efectueze certificarea de conformitate.

 

 

    ANEXA 2 la regulament

METODE DE CONTROL, SISTEME SI DOCUMENTE aferente certificarii de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii

 

    I. Metode de control al conformitatii   Se efectueaza de catre: fabricant   organism de certificare

  A. Incercari (teste)

  1. Incercari initiale, preliminare, pe specimene de produse

  2. Incercari de esantioane de produse prelevate din fabrica, dupa un plan de incercari prescris

  3. Incercari prin sondaj, pe esantioane de produse prelevate din fabrica, de pe piata sau din santiere

  4. Incercari de esantioane prelevate dintr-un lot de produse gata de livrare sau livrate

  B. Controale ale calitatii productiei

  1. Control interior permanent al productiei in fabrici, pe baza de proceduri scrise

  2. Inspectie initiala a fabricii si a controlului interior al productiei in fabrici, pentru validarea acestuia si verificarea caracteristicilor de calitate cerute produselor

  3. Supraveghere, evaluare si apreciere permanente ale controlului interior al productiei in fabrica

    II. Sisteme de certificare sau atestare de conformitate

    A. Certificarea de conformitate a calitatii produselor de catre un organism de certificare autorizat, utilizind urmatoarele metode de control:

    1. De catre fabricant

    a) Incercari:

    - incercari de esantioane de produse prelevate din fabrica, dupa un plan de incercari prescris.

    b) Controlul calitatii productiei:

    - control interior permanent al productiei in fabrica, pe baza de proceduri scrise.

    2. De catre organismul de certificare

    a) Incercari:

    - incercari initiale (preliminare) pe specimene de produse;

    - incercari prin sondaj pe esantioane de produse prelevate din fabrica, de pe piata sau din santiere.

    b) Controlul calitatii productiei:

    - inspectie initiala a fabricii si a controlului interior al productiei in fabrica;

    - supraveghere, evaluare si apreciere permanente ale controlului interior al productiei in fabrica.

    B. Declaratia de conformitate a produselor, data de catre fabricant, pe baza urmatoarelor metode de control:

    B. 1. Varianta 1 (certificarea de catre o terta parte a controlului interior al produselor in fabrica).

    1. Sarcini ale fabricantului

    a) Incercari:

    - incercari initiale, preliminare, pe specimene de produse;

    - incercari pe esantioane de produse prelevate din fabrica, dupa un plan de incercari prescris.

    b) Controlul calitatii productiei:

    - controlul interior permanent al productiei in fabrica, pe baza de proceduri scrise.

    2. Sarcini ale organismelor de certificare

    b) Controlul calitatii productiei:

    - inspectie initiala a fabricii si a controlului interior al productiei in fabrica (audit);

    - supraveghere, evaluare si apreciere permanente ale controlului interior al productiei in fabrica.

    B. 2. Varianta 2 (incercari initiale intr-un laborator autorizat):

    - incercari initiale (preliminare) pe specimene de produse printr-un laborator autorizat;

    - control interior permanent, de catre fabricant, al productiei in fabrica, pe baza de proceduri scrise.

    B. 3. Varianta 3 (incercari initiale de catre fabricanti)

    - incercari initiale (preliminare), pe specimene de produse, efectuate de catre fabricant;

    - controlul interior permanent, de catre fabricant, al productiei in fabrica, pe baza de proceduri scrise.

    III. Documente de certificare

    1. Certificatul de conformitate trebuie sa indice cel putin urmatoarele elemente:

    - numele si sediul organismului de certificare;

    - numele si adresa/sediul fabricantului sau furnizorului;

    - identificarea si descrierea produsului cuprinzind denumire; tip; documentul de identificare; standard sau agrement tehnic; alte date de identificare: numar de lot, sarja sau serie; caracteristici principale de calitate sau performanta; domeniu de utilizare;

    - reglementari sau dispozitii speciale la care raspunde produsul;

    - conditii speciale de utilizare a produsului;

    - numarul si data certificatului de conformitate;

    - conditiile si data de valabilitate a certificatului, daca este cazul;

    - numele si calitatea persoanei abilitate sa semneze certificatul.

    2. Declaratia de conformitate trebuie sa indice cel putin urmatoarele elemente:

    - numele si adresa/sediul fabricantului sau furnizorului;

    - identificarea si descrierea produsului cuprinzind: denumire; tip; documentul de identificare: standard sau agrement tehnic; alte date de identificare: numar de lot, sarja sau serie; caracteristici principale de calitate sau performante; domeniu de utilizare;

    - reglementari sau dispozitii speciale la care raspunde produsul;

    - conditii speciale de utilizare a produsului;

    - numarul si data declaratiei de conformitate;

    - numerele si adresa organismelor autorizate (organisme de inspectie, laborator de incercari), care au participat la actiunea de control al conformitatii;

    - numele si calitatea persoanei abilitate sa semneze declaratia, in numele fabricantului.

    3. Marca de conformitate, aplicata de fabricant sau furnizor produselor folosite in constructii certificate, conform sistemelor de certificare de conformitate specificate la cap. II din prezenta anexa, este completata cu urmatoarele date care trebuie sa fie incluse in documentele comerciale insotitoare:

    - numele fabricantului sau furnizorului sau simbolul marcii distinctive proprie a acestuia;

    - indicatii permitind identificarea caracteristicilor produsului, in functie de specificatiile tehnice aferente (standarde sau agremente tehnice);

    - ultimele doua cifre ale anului de fabricatie;

    - numarul certificatului sau declaratiei de conformitate.

    Simbolul marcii de conformitate poate fi aplicat pe produsele insesi, pe etichetele alaturate acestora, pe ambalajele aferente sau pe documentele comerciale insotitoare.

Fose Arges Pitesti Str. Unirii, Nr 13 110013 0766 245541; 0722 586347